Help Centre

Help Informations

What kind of help do you need?

illustration of a telephone

Need Urgent Help or Support?

If you are distressed or experiencing despair, try to speak to somebody now.

 • Is there a family member or friend you could call?
 • Is there a neighbour who can help?

If you or anyone else is in immediate danger or harm then please call the Police or Ambulance Service on 999.

Do you need Urgent Medical or Mental Health help?

If you do then it is crucial that you contact the right person and that is most likely to be your GP. They will know where to get you the specialist help you need.

If your GP surgery is closed their answerphone will direct you to the right place or you can call NHS 111. Use The NHS 111 service if you urgently need medical help or advice but it is not a life threatening situation.

Call 111 when you need:

 •  Medical help fast but it is not a 999 emergency;
 •  Think you need to go to A&E or need another NHS urgent care service;
 • Don’t know who to call or you don’t have a GP to call;
 • Need health information or reassurance about what to do next

111 advisors can:

 • Give medical advice;
 • Put you in touch with your local out-of-hours GP Services;
 • Refer you to an emergency dentist;
 • Put you in touch with mental health support services;
 • Refer you to A&E – they can even call an ambulance for you.

Need to talk?

If you want to talk to someone about how you feel, what you’re experiencing or how to deal with someone else's behaviour, you can contact the Samaritans.

The Samaritans
The Samaritans offer a 24-hour telephone helpline. You can also contact them via email and letter.
Tel: 116 123 (UK)

Welsh Language Line: 0808 164 0123: Monday - 6pm - 1am, Tuesday 7pm - 11pm, Wednesday 2pm - 6pm and 7pm - 1am, Thursday 2pm - 6pm and 7pm - 1am, Friday 7pm - 1am, Saturday 7pm - 1am, Sunday 7pm - 1am

Oes angen cymorth neu gefnogaeth frys arnoch?

Os ydych yn ofidus neu'n colli gobaith, ceisiwch siarad â rhywun nawr.

 • Oes aelod o'r teulu neu ffrind y gallech ei alw?
 • Oes cymydog sy'n gallu helpu?

Os ydych chi neu unrhyw arall mewn perygl neu wedi cael niwed nawr, ffoniwch yr Heddlu neu'r Gwasanaeth Ambiwlans ar 999.

Oes angen Cymorth Meddygol neu Iechyd Meddwl brys arnoch?

Os oes, mae'n hollbwysig eich bod yn cysylltu â'r person iawn a'ch meddyg teulu yw'r un sy'n fwyaf tebygol o allu helpu. Bydd yn gwybod ble i gael y cymorth arbenigol sydd ei angen arnoch.

Os yw meddygfa'ch meddyg teulu ar gau, bydd eu peiriant ateb yn dweud wrthych chi beth i'w wneud neu gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru ar 111. Defnyddiwch wasanaeth Galw Iechyd Cymru os oes angen cymorth neu gyngor meddygol brys arnoch ond os nad oes perygl bywyd.

Ffoniwch 111 yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Mae angen cymorth meddygol yn gyflym ond nid yw'n argyfwng 999;
 •  Rydych chi'n meddwl bod angen i chi fynd i'r adran Damweiniau ac Achosion Brys neu mae angen gwasanaeth gofal brys arall y GIG arnoch;
 • Dydych chi ddim yn gwybod pwy i'w ffonio neu does gennych ddim meddyg teulu y gallwch ei ffonio;

Mae angen gwybodaeth iechyd neu arweiniad am beth i'w wneud nesaf arnoch

Gall ymgynghorwyr 111:

 • Rhoi cyngor meddygol;
 • Eich cysylltu â meddyg teulu lleol sy'n darparu gwasanaeth y tu allan i oriau;
 • Eich cyfeirio at ddeintydd brys;
 • Eich cysylltu â gwasanaethau cymorth iechyd meddwl;
 • Eich cyfeirio at adran damweiniau ac achosion brys - gallant hyd yn oed alw  am ambiwlans ar eich rhan.

Oes angen siarad?

Os hoffech chi siarad â rhywun am eich teimladau, eich sefyllfa neu sut i ddelio ag ymddygiad rhywun arall, gallwch gysylltu â'r Samariaid.

Y Samariaid
Mae'r Samariaid yn cynnig llinell gymorth 24 awr. Gallwch hefyd gysylltu â nhw drwy e-bost a llythyr.
Ffôn: 116 123 (y DU)

Llinell Iaith Gymraeg: 0808 164 0123: Llun - 6pm - 1am, Mawrth 7pm - 11pm, Mercher 2pm - 6pm a 7pm - 1am, Iau 2pm - 6pm a 7pm - 1am, Gwener 7pm - 1am, Sadwrn 7pm - 1am, Sul 7pm - 1am